Skip to content

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn rhan o Lywodraeth Cymru ac yn rheoli darpariaeth rhaglenni Strwythurol yr UE yng Nghymru.

Rhaglenni 2014-2020

Mae bron £2 biliwn o arian Ewropeaidd ar gael i Gymru ar gyfer 2014-2020, i gefnogi twf economaidd a swyddi drwy ymchwil ac arloesi, cyllid busnes, TGCh a chysylltiadau trafnidiaeth, ynni, a helpu pobl i gael gwaith a hyfforddiant.

Gall sefydliadau drafod eu cynigion am brosiect Ewropeaidd drwy gysylltu â ni drwy ffonio 0845 010 3355 neu lenwi’r ffurflen ymholiad ar-lein.

Mae Prosiectau wedi eu cymeradwyo a syniadau mewn datblygiad ar gael nawr.

Cynnydd rhaglenni 2007–2013

31 Hydref 2015 : Mae 290 o brosiectau wedi’u cymeradwyo gan gynrychioli buddsoddiad o £3.6bn (cronfa UE o dros £1.9bn - 108% o gyfanswm cronfeydd UE) ar draws Cymru.

Mae prosiectau’r UE wedi helpu tua 202,900 o bobl i ennill cymwysterau, dros 64,800 i ddarganfod swyddi. Yn ychwanegol mae tua 31,800 (gros) o swyddi a tua 10,500 o fentrau newydd wedi’u creu.

Newidiadau diweddar i'r wefan

Prosiectau wedi eu cymeradwyo / syniadau mewn datblygiad

Canllawiau hawlio taliadau

Sefydliad Dylunio Cynaliadwy - Adroddiad Gwerthuso Diwedd Tymor

Dolenni perthnasol

Rhwng 2014–2020, bydd Cymru yn elwa ar bron £2bn o fuddsoddiad o’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd.
Mae'r adran yma yn cynnwys rhestr o'r buddiolwr, enwau yr gweithrediadau ac y dyraniad o gyllid cyhoedd (Ewropeaidd a Chenedlaethol)
Mae gan WEFO sianel Twitter er mwyn i chi gadw i fyny gyda newyddion a gwybodaeth am raglenni a ariennir gan yr UE.